Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh: Đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu thực hiện khả thi, hiệu quả

Thời gian qua, ủy ban mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã và đang tổ chức lấy ý kiến các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các ý kiến tập trung nhiều vào phần phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 2 phần chính về: tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong phần phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự thảo nêu 19 chỉ tiêu cụ thể về tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sau khi xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, từ tháng 3/2024 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã 2 lần gửi công văn để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên, các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. Các tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện công tác này.

Ghi nhận tại huyện Văn Lãng cho thấy, thực hiện công văn của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng văn bản triển khai đến các tổ chức thành viên và ủy ban MTTQ 17 xã, thị trấn về việc góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, phần nội dung đánh giá kết quả mặt trận nhiệm kỳ qua các đại biểu được xin ý kiến đều cơ bản nhất trí.

Bà Dương Lệ Mỹ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng cho biết: Đối với những chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, MTTQ huyện đã tổng hợp các ý kiến và nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh một số chỉ tiêu như: điều chỉnh tỷ lệ khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội ngày hội đại đoàn kết hằng năm từ chỗ trên 96% lên 100%; xem xét điều chỉnh việc MTTQ tham gia góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên, riêng các huyện nghèo bình quân mỗi năm giảm trên 5% để đảm bảo tính khả thi.

Còn tại huyện Chi Lăng, Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai, nghiên cứu và lấy ý kiến góp ý cụ thể từng nội dung trong dự thảo. Ông Vi công Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chia sẻ: Qua lấy ý kiến, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 nêu trong dự thảo. Bên cạnh đó, qua tổng hợp, các ý kiến cho rằng cần điều chỉnh một số nội dung, chỉ tiêu như: phấn đấu hằng năm 100% MTTQ cấp huyện, cấp xã lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức giám sát và phản biện xã hội phù hợp (thay vì MTTQ cấp huyện, cấp xã căn cứ tình hình thực tế để thực hiện)...

Cùng với 2 đơn vị trên, ủy ban MTTQ các cấp ở 9 huyện, thành phố còn lại cũng tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo dân chủ. Kết quả từ tháng 3/2024 đến nay, MTTQ tỉnh, 11 huyện, thành phố, 200 xã, phường, thị trấn và 1.646 ban công tác mặt trận ở khu dân cư đều đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó, ủy ban MTTQ cấp huyện, xã tổ chức lấy ý kiến tại đại hội MTTQ từng cấp; ban công tác mặt trận tổ chức lấy ý kiến thông qua hội nghị ở khu dân cư. Qua đó có gần 12.500 lượt người đóng góp ý kiến vào dự thảo. Các ý kiến đóng góp cơ bản nhất trí với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo và tập trung góp ý nhiều về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Dương Văn Vịnh, Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho biết: Các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh đã được tiểu ban tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh phù hợp, đúng định hướng. Hiện nay, tiểu ban vẫn đang tiếp tục tổng hợp các ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo, đảm bảo thống nhất, đồng thuận trong MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là về phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/gop-y-vao-du-thao-bao-cao-chinh-tri-trinh-dai-hoi-mttq-tinh-dam-bao-chi-tieu-phan-dau-thuc-hien-kha--5009284.html