Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV

Chiều 22-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức hội nghị kỳ thứ 12 góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc khóa 9, dự thảo văn kiện báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hưng Vượng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hưng Vượng chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến tổ chức vào tháng 7-2024 với 280 đại biểu chính thức và 145 đại biểu mời.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra các giải pháp thiết thực, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động cho nhiệm kỳ tới, hiệp thương dân chủ cử ra ủy ban và ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình nhất trí về nội dung, chương trình, cũng như các báo cáo, kế hoạch công tác chuẩn bị đại hội, đề án nhân sự…

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2024-2029 và giới thiệu nhân sự mới tham gia Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời trao đổi và làm rõ thêm các nội dung liên quan đến dự thảo văn kiện như câu từ, số liệu, cách viết...

Các ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024-2029.

Bàn Thanh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/gop-y-kien-vao-du-thao-van-kien-nhan-su-dai-hoi-dai-bieu-mttq-viet-nam-tinh-lan-thu-xv-192406.html