Góp ý Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An

Về việc góp ý Đề án 'Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, nhằm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh giai đoạn 2017 - 2020' (Đề án). Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2867/BXD-QHKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, về hồ sơ và căn cứ lập Đề án: Bổ sung Quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; các Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh, vùng huyện có liên quan.

Cần bổ sung bản vẽ thể hiện vị trí của 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An giáp với nước bạn Lào, nhằm xác định rõ tổng thể khu vực nghiên cứu. Về nội dung của Đề án: Những vấn đề chung: Việc xác định các số lượng và loại tiêu chí xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt được đến năm 2020 của từng xã cần làm rõ trên cơ sở số liệu hiện trạng; sự cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội hoặc sự cần thiết cho quốc phòng - an ninh trên địa bàn giáp nước bạn Lào.

Đề án cần xác định các xã trọng điểm (xã cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội hoặc xã cần giữ vững an ninh – quốc phòng…) để đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Xác định rõ số lượng và tên cụ thể các xã cần rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh và bổ sung dự kiến kinh phí cắm mốc đối với khu vực trọng điểm.

Việc thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cần lồng ghép với các chương trình khác như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xây nhà cho hộ nghèo thông qua Quỹ đền ơn, đáp nghĩa, Quỹ tình thương…

Bổ sung, làm rõ nội dung giải pháp về quản lý và nguồn lực để vận hành, khai thác, bảo trì các hạng mục công trình sau đầu tư đảm bảo hiệu quả đầu tư, giảm thiểu hư hỏng, xuống cấp hoặc không vận hành.

Những vấn đề cụ thể, mục III. 2 mục tiêu cụ thể: Đề nghị sửa cụm từ “04 xã đạt 15 tiêu chí” thành “04 xã đạt từ 15-18 tiêu chí”; Mục IV. 2.1 Nhiệm vụ (trang 24): Đề nghị tăng chỉ tiêu số hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) vì theo Quyết định này thì chương trình hỗ trợ nhà ở kết thúc trong năm 2020.

Mục IV.4.1 nhiệm vụ: Đề nghị rà soát lại cho phù hợp với mục tiêu phấn đấu đạt được ; làm rõ các mục tiêu về môi trường và an toàn thực phẩm; mục VI. 2.9 nhà ở dân cư: Đề nghị điều chỉnh tăng tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Linh Nguyễn