Góp phần quan trọng vào sự nghiệp "trồng người"

    Gốc

    ND - Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) được thành lập ngày 1-6-1957. Từ ngày thành lập đến nay, 50 năm qua, NXBGD luôn được Nhà nước, Bộ Giáo dục (cũ) và Bộ Giáo dục và Đào tạo sau này tin tưởng, giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Vượt lên mọi khó khăn, NXBGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng phát triển.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114025&sub=74&top=41