Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông

Tiếng Việt (và chữ Việt) là ngôn ngữ chính thức của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếng Việt ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội.

Tiếng Việt (và chữ Việt) là ngôn ngữ chính thức của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếng Việt ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội, là công cụ giao tiếp chính yếu, góp phần truyền tải các tri thức chính trị, kinh tế, khoa học, xã hội, các tác phẩm văn học nghệ thuật… Đặc biệt, tiếng Việt là công cụ quan trọng hàng đầy trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Cùng với những chuyển biến tích cực, thành quả to lớn, việc sử dụng tiếng Việt những năm qua đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề rất đáng quan tâm. Tiếng Việt trên các phương tiện báo chí và truyền thông cũng bộc lộ những sai lệch, thiếu trong sáng rất cần sự xem xét nghiêm túc, sự chấn chỉnh, hướng dẫn đúng đắn, kịp thời.

Vì lẽ đó, chúng ta cần một lần nữa khẳng định, đề cao vai trò, vị thế của Tiếng Việt- ngôn ngữ chính thức của nước Việt Nam thống nhất, trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp phần định hướng cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc qua ngôn ngữ, nhất là trong bối cảnh và trách nhiệm truyền thông hiện đại./.

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông - Ảnh 1

Hội thảo Khoa học với chủ đề Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng