Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập kinh tế thế giới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong năm qua, vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã được các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân quan tâm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112258&sub=78&top=43