Giới thiệu cho 4 nhà đầu tư sai ngành nghề so với quy hoạch tại KCN Lộc Sơn

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng thừa nhận như vậy tại Tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh ranh giới, quy hoạch phân khu Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2000.

Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa có Tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh ranh giới, quy hoạch phân khu Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, Ban quản lý KCN tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, cơ quan này cùng Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (PTHT) KCN Lộc Sơn - Phú Hội đã tiến hành rà soát giữa quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất tại KCN Lộc Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và ghi nhận về ranh giới, có 5 địa điểm/ vị trí không thống nhất về ranh giới giữa hiện trạng với quy hoạch tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND.

Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng cho rằng, do sự không thống nhất nói trên, nên Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội không thực hiện được thủ tục xin điều chỉnh ranh giới, diện tích đất thuê giảm diện tích còn 183 ha theo Quy hoạch điều chỉnh tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh, dẫn đến các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Lộc Sơn tại các vị trí có ranh giới chênh lệch cũng không thể thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất kéo dài, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tại các Quyết định cho Công ty PTHT KCN Lộc Sơn - Phú Hội thuê đất số 145/QĐ-UB ngày 24/1/2005 và số 882/QĐ-UBND ngày 11/5/2018, diện tích đất KCN đã được thuê là 194,5842 ha, lớn hơn diện tích theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND là 11,58 ha bao gồm diện tích dùng chung, diện tích chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, diện tích đã trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê (194,5842 ha - 183 ha). Nội dung chênh lệch diện tích này cũng đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII chỉ ra và yêu cầu khắc phục tại Thông báo kết luận số 13/TB-KV VIII ngày 31/7/2023. Sự chênh lệch diện tích này dẫn đến việc cơ quan thuế không thể xác định được diện tích mà Công ty PTHT KCN phải trả tiền thuê đất, diện tích được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất theo quy định.

Về quy hoạch ngành nghề, Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng báo cáo, theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh, lô đất ký hiệu CN9 bố trí nhóm ngành “công nghiệp vật liệu xây dựng” với diện tích 7,8950 ha và lô đất ký hiệu CN8 bố trí nhóm ngành “công nghiệp chế biến lâm sản” với diện tích 6,216ha.

Trong quá trình thu hút đầu tư, do gặp khó khăn về lựa chọn, bố trí dự án đúng quy hoạch ngành nghề, gây lãng phí quỹ đất và kéo dài thời gian lấp đầy KCN, nên Ban quản lý và Công ty PTHT KCN đã giới thiệu cho 4 nhà đầu tư sai ngành nghề so với quy hoạch.

Cụ thể, tại lô CN8, bố trí sai ngành nghề 2,2987ha/6,216ha cho 1 doanh nghiệp (Công ty TNHH La Gamba thu hút năm 2020); tại lô CN9, bố trí sai 2,4311ha/7,8950ha cho 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH Lucas Food thu hút năm 2019, Công ty TNHH TOBE Bảo Lộc thu hút năm 2019, Công ty TNHH TASABEE thu hút năm 2022). Nội dung này cũng đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII ghi nhận và yêu cầu khắc phục tại Thông báo kết luận số 13/TB-KV VIII ngày 31/7/2023.

Ngày 11/1/2024, Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND thành phố Bảo Lộc và Công ty PTHT KCN Lộc Sơn - Phú Hội thảo luận và cùng thống nhất để Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương được thực hiện điều chỉnh quy hoạch KCN Lộc Sơn. Các nội dung quy hoạch đề nghị được điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng đến quy hoạch các khu vực lân cận.

Cụ thể là đề nghị điều chỉnh, cập nhật lại ranh giới, diện tích cho đúng với thực tế triển khai, chuẩn hóa hệ thống bản đồ để quản lý thống nhất và phù hợp với diện tích quy hoạch là 183ha; làm cơ sở để điều chỉnh các Quyết định cho Công ty PTHT KCN Lộc Sơn - Phú Hội thuê đất; giải quyết vướng mắc về hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất cho doanh nghiệp.

Thứ hai là đề nghị điều chỉnh quy hoạch ngành nghề bố trí dự án đầu tư phù hợp với thực tế nhu cầu đầu tư hiện tại dựa trên lợi thế của địa phương về thu hút ngành chế biến cà phê, dâu tằm tơ,…

Thứ ba là đề nghị điều chỉnh chuyển một phần diện tích cây xanh tại vị trí CX4 khoảng 1,5 ha thành đất công nghiệp để tạo thêm quỹ đất thu hút đầu tư nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí về mật độ cây xanh theo quy chuẩn hiện hành.

Vị trí này đã được bồi thường giải phóng mặt bằng, địa hình khá bằng phẳng, thuận lợi giao thông; đồng thời điều chỉnh hoán đổi diện tích đất ký hiệu DM3 với diện tích 1,505 ha thành đất cây xanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố Bảo Lộc rà soát nội dung đề nghị điều chỉnh ranh giới, quy hoạch phân khu KCN Lộc Sơn tại Tờ trình trên, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 8/5/2024.

Linh Đan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/gioi-thieu-cho-4-nha-dau-tu-sai-nganh-nghe-so-voi-quy-hoach-tai-kcn-loc-son-d212921.html