Giới hạn quyền hiến định?

(TBKTSG) - Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã nhấn mạnh việc bảo vệ và xúc tiến quyền con người ở bốn điểm. Thứ nhất, bổ sung danh từ “quyền con người” vào tên chương để hình thành chương “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Thứ hai, chương này được chuyển thành chương 2, ngay sau chương về chế độ chính trị, thay vì ở chương 5 như hiện nay. Thứ ba, trong nội dung chương, một số quyền con người được bổ sung, như quyền sống (điều 21). Thứ tư, cách thức diễn đạt gợi một ấn tượng mới về các quyền như là các quyền phổ biến, căn bản của con người thay vì là các quyền do nhà nước ban cấp: “mọi người” hay “công dân” thay vì “nhà nước” (như Hiến pháp hiện nay) được diễn đạt như là chủ thể trong các quy phạm về quyền.

Bùi Ngọc Sơn

Ảnh: Thanh Tao.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.