Giấy phép xây dựng: Phức tạp hóa đến mức không cần thiết

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Qua kết quả kiểm tra của Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục cấp giấy phép xây dựng đã được phức tạp hóa đến mức không cần thiết. Sự rườm rà dễ gây ra tiêu cực, phản ánh tư duy quản lý xây dựng chưa xuất phát từ quyền được xây dựng của người dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=23500