Giấy làm từ phân voi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

    Giấy làm từ phân voi là loại giấy góp phần bảo vệ môi trường. Quá trình tạo ra giấy từ phân voi đều làm thủ công và không dùng bất kỳ loại hóa chất nào.

    Giấy tái chế từ phân voi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

    Quỳnh Trâm - Xuân Huy

    Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/video/giay-lam-tu-phan-voi-trong-thao-cam-vien-sai-gon-2022071223084493.htm