Giáo sư Trần Văn Giàu: "Đầu óc con người cũng phải biện chứng như bản thân thế giới"

    Gốc

    Năm 1952, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định mở trường dự bị đại học liên khu IV do giáo sư Đặng Thái Mai làm giám đốc và giáo sư Trần Văn Giàu làm phó giám đốc.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17802