Giáo sư - tiến sĩ về công tác lâu dài tại Cần Thơ được hỗ trợ 100 triệu đồng

HĐND TP Cần Thơ khóa VII trong phiên họp ngày 25.6 đã thông qua nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực giai đoạn 2010 -2015.

Theo đó, giáo sư - tiến sĩ về công tác lâu dài tại TP được hỗ trợ mỗi người 100 triệu đồng. Phó giáo sư - tiến sĩ được hỗ trợ 80 triệu đồng. Người được tuyển dụng mới: tiến sĩ 60 triệu đồng, thạc sĩ 40 triệu đồng. Người đã có kinh nghiệm 5 năm công tác: tiến sĩ 70 triệu đồng, thạc sĩ 50 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa II và dược sĩ chuyên khoa II 55 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa I và dược sĩ chuyên khoa I 35 triệu đồng. Người đã có kinh nghiệm 5 năm công tác: bác sĩ chuyên khoa II và dược sĩ chuyên khoa II 65 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa I và dược sĩ chuyên khoa I là 45 triệu đồng. Người có trình độ đại học đến công tác tại xã - phường - thị trấn ít nhất 36 tháng, ngoài việc hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định còn được nhận một lần từ 5 đến 6 triệu đồng/người và những khoản hỗ trợ vật chất hằng tháng khác trong vòng 3 năm. Quang Minh Nhật