Giáo dục và bài toán thị trường

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Từ góc nhìn truyền thống, giáo dục thường được xem như một loại “hàng hóa công” (public goods), cần đặt dưới sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. Vì lẽ đó, thị trường với nguyên tắc “tối đa lợi nhuận”, “tích lũy tư bản”, “mở rộng thặng dư” sẽ là hình ảnh đối lập không khoan nhượng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/51411/default.aspx