Giáo dục dân tộc cần đẩy mạnh hơn nữa

QĐND Online-“Tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những yếu kém, bất cập của giáo dục dân tộc, trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề ra các giải pháp để thống nhất hành động...