Giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 10-2019

Chiều 28-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và nhìn lại 10 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019; quán triệt, triển khai Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đại diện Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư; đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Về nhiệm vụ trong tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019, toàn ngành thống nhất tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII. Tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị T.Ư 11, khóa XII; hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; hoàn thiện và bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp thực tiễn hiện nay; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết T.Ư, nhất là các Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và phát động giải năm tiếp theo.

Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra; nghiêm túc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền ngay trong nội bộ ngành.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42055102-giao-ban-truc-tuyen-nganh-t%E1%BB%8F-ch%C3%BAc-xay-d%E1%BB%A5ng-d%E1%BA%A3ng-thang-10-2019.html