Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

Trong hai ngày 8 và 9-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 khu vực phía nam. Hơn 500 đại biểu đến từ ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị của 19 tỉnh, thành phố phía nam tham dự hội nghị.

Từ đầu năm 2016 đến nay, công tác giáo dục lý luận chính trị tại các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, công việc triển khai đồng bộ và chất lượng, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Các đảng bộ, địa phương đã thực hiện xây dựng bộ khung chương trình tổ chức nền nếp chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho các cán bộ, đảng viên các cấp.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu với cấp ủy tổ chức ban hành theo hướng dẫn, kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng theo đúng kế hoạch đề ra. Các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện đã tích cực đổi mới, nâng cao giáo dục lý luận chính trị, cải tiến phương pháp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và học tập.