Giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn từ ngày 25/3

(Tài chính) Từ ngày 25/3, theo Thông tư số 17/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng sắn là 3%.

Theo Thông tư này, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế được tính cụ thể như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

07.14

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.

0714.10

- Sắn:

- - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:

0714.10.11

- - - Lát đã được làm khô

3

0714.10.19

- - - Loại khác

3

- - Loại khác:

0714.10.91

- - - Đông lạnh

3

0714.10.99

- - - Loại khác

3