Giám sát chặt công ty chứng khoán, kiểm toán

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    72 liên quanGốc

    Để thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết sẽ tăng cường thêm giải pháp nâng hiệu quả hoạt động, chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, đạo đức nghề nghiệp của công ty chứng khoán...Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giam-sat-chat-cong-ty-chung-khoan-kiem-toan-39001.htm