Giảm hội thi, hội thao cấp quân chủng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND – Trong năm 2007 và quý 1-2008, Quân chủng Hải quân đã đạt được những thành tích quan trọng. Tuy nhiên, qua phân tích Quân chủng thấy rằng còn bộc lộ một số điểm hạn chế...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.34052.qdnd