Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được ủy quyền công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được ủy quyền giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, trong đó có thủ tục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương. Ảnh: Hoàng Phong

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 về việc ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được ủy quyền giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

Chi tiết 13 danh mục thủ tục hành chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải quyết, như sau:

Thiên Ân

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-duoc-uy-quyen-cong-nhan-truong-dat-chuan-quoc-gia-179240421175442607.htm