Giải thưởng Đào Tấn năm 2007

    Gốc

    ND - Để tôn vinh, khuyến khích những văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và nhà quản lý có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong 10 năm qua, Hội đồng Giải thưởng Đào Tấn đã bình chọn và trao giải Đào Tấn cho nhiều văn nghệ sĩ và những người hoạt động tích cực cho công tác văn hóa dân tộc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105360&sub=134&top=43