Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về 'Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội' năm 2024.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kế hoạch gồm 4 nhóm nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, cần tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh ngay tại cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Đây là công việc được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với UBND các quận, huyện, thị xã.

Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đôn đốc giải quyết vụ việc khiếu kiện nổi cộm, phức tạp, kéo dài, còn tồn đọng, tiềm ẩn mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xem xét trách nhiệm của những nơi để xảy ra “điểm nóng”, chậm giải quyết các vụ việc dân sinh bức xúc, nổi cộm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, kịp thời xử lý các tình huống khi phát sinh các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị mình tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố để theo dõi, tổng hợp).

Thanh tra thành phố chủ trì cùng Ban Tiếp công dân thành phố thành lập tổ công tác để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Thành ủy và kế hoạch này của UBND thành phố, thành lập các đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện, thị xã, sở, ngành. Tổ chức thanh tra đột xuất đối với những đơn vị, nhất là những nơi có khiếu kiện đông người, vụ việc khiếu kiện kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức có vi phạm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-khieu-nai-to-cao-phuc-tap-keo-dai-663641.html