Giải pháp khắc phục việc tính sai cước điện thoại

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Phần lớn các đại lý điện thoại tính cước mỗi nơi một kiểu, trong số 3 khách sạn từ 2 đến 5 sao được kiểm tra, cả 3 khách sạn này đều thu cước điện thoại vượt quy định là 0,5 lần cho cuộc gọi điện thoại liên tỉnh hoặc thu cước tăng 1 đến 2 lần cho 1 cuộc gọi điện thoại quốc tế, điện thoại di động. Các khách hàng, khách lưu trú không thể biết việc vô tình hay cố ý của đại lý, các khách sạn tính thu vượt quy định cước điện thoại.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thuongmai_dautu/2007/10/125876