Giải pháp giảm thiệt hại thiên tai ở miền trung

ND- Do đặc điểm địa lý và điều kiện địa hình, các tỉnh miền trung là vùng trọng điểm về bão, lũ ở Việt Nam. Giảm nhẹ thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân các tỉnh miền trung, các giải pháp phòng, tránh lũ là yêu cầu quan trọng và cấp bách nhất hiện nay.