Giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ: Tất cả đều nghẹn!

Hôm 5-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu: Đến năm 2010, nếu các bộ, địa phương không tiêu hết được vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã đăng ký và được giao, sẽ bị kiểm điểm. Sở dĩ có chuyện căng như vậy là do giải ngân vốn này đang rất chậm. Dường như tất cả bộ, ngành địa phương đều đang bị nghẹn vốn TPCP.