Gia Lộc thực hiện nhiều giải pháp giữ vững vị trí đứng đầu chuyển đổi số

Năm 2023, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đứng đầu 12 huyện, thị xã thành phố về chuyển đổi số. Năm nay, huyện tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để giữ vững vị trí này.

Huyện Gia Lộc tiếp tục đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh việc chuyển đổi số

Huyện Gia Lộc phấn đấu năm 2024 có từ 90% số hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% số hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 80% số dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% số thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tối thiểu 90% số người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 100% số báo cáo định kỳ và văn bản hành chính được gửi nhận bằng văn bản điện tử…

Để đạt mục tiêu trên, huyện tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu bảo đảm phục vụ nhu cầu phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Xây dựng hệ thống camera tập trung cho giao thông, công an, trường học, bệnh viện, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" huyện và các xã, thị trấn. Duy trì, nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện. Phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng, người dân nhằm thực hiện tốt việc vận hành, khai thác, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gia-loc-thuc-hien-nhieu-giai-phap-giu-vung-vi-tri-dung-dau-chuyen-doi-so-379190.html