Gia Lai: Triển khai phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong trường học

Trong đó nhấn mạnh nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục phải gắn liền với việc xây dựng trường học an toàn, trật tự, không có tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sống, biết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, có ý thức xây dựng trường học lành mạnh, không có ma túy.

Đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội trong nhà trường là một trong các nội dung hoạt động trọng tâm của năm học, là trách nhiệm của toàn thể CB, GV, NV và học sinh.

Xây dựng tập thể nhà trường trở thành tập thể sư phạm đoàn kết, tích cực rèn luyện nhân cách và kiên quyết phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội trong các tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, thảo luận; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu như: bài viết, hái hoa dân chủ, xây dựng và biểu diễn tiểu phẩm, văn nghệ,... nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thân thiện để rèn luyện kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội cho học sinh.

Thực hiện tích hợp, lồng ghép vào chương trình dạy học chính khóa ở các môn học Sinh học, Đạo đức, Giáo dục công dân, Địa lý.... trong việc giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội cho học sinh.

Chỉ đạo giáo viên giảng dạy các môn học này phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các tiết dạy theo quy định. Đối với các môn học khác, tùy theo bài dạy mà lồng ghép để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.

Nắm chắc các đối tượng học sinh đang gặp khó khăn về tâm lý, sinh hoạt và học tập, phân công trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, Đội, Hội thường xuyên gần gũi, theo dõi, giúp đỡ và phối họp với gia đình để tăng cường công tác giáo dục, tạo sự chuyển biến về thái độ, hành vi đạo đức, ý thức rèn luyện vươn lên.

Tổ chức hộp thư góp ý để phát động học sinh tham gia góp ý, phát hiện những học sinh có những biểu hiện, hoạt động có liên quan đến tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội khác cho nhà trường để uốn nắn và ngăn chặn kịp thời…