Gia Lai: Chủ tịch UBND làm trưởng ban chương trình xây dựng NTM

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu củng cố Ban chỉ đạo các cấp theo hướng hợp nhất Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM và Chương trình giảm nghèo bền vững trong đó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã làm Trưởng Ban.

Gia Lai: Chủ tịch UBND làm trưởng ban chương trình xây dựng NTM - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 21/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, triển khai chương trình giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm (2011-2015), tỉnh Gia Lai đã huy động được 18.205,066 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong đó ngân sách nhà nước là 3.954,712 tỷ đồng, vốn huy động là 14.250,354 tỷ đồng.

Qua quá trình triển khai thực hiện Chương trình, đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt 15-18 tiêu chí, 68 xã đạt đạt 10-14 tiêu chí, 70 xã đạt 5-9 tiêu chí và 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Việc thực hiện Chương trình XDNTM bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, từng bước phát triển nền sản xuất nông nghiệp với những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, phù hợp; đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất cao; hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống dần qua từng năm.

Về mục tiêu giai đoạn 2016-2020, tỉnh Gia Lai phấn đấu có thêm 59 xã đạt chuẩn NTM đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 80 xã, chiếm 43,4% tổng số xã; bình quân cả tỉnh đạt 16,69 tiêu chí/xã; có 04 địa phương cấp huyện hoàn thành Chương tình XDNTM.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong công tác XDNTM trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền về XDNTM nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh xuống cấp xã tham gia, hưởng ứng XDNTM, xem XDNTM là nhiệm vụ chính trị trong cả giai đoạn. Có Kế hoạch cụ thể và chủ động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Chương trình chứ không trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, củng cố Ban chỉ đạo các cấp theo hướng hợp nhất Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM và Chương trình giảm nghèo bền vững trong đó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã làm Trưởng Ban.

Chủ tịch UBND tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Gia Lai: Chủ tịch UBND làm trưởng ban chương trình xây dựng NTM - Ảnh 2

UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức XDNTM giai đoạn 2011-2015”

P. Hưởng - Lệ Đào