Gia Lai: Ban hành kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai ban hành kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Gia Lai: Ban hành kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục - Ảnh 1

Mô hình gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; trong nghiên cứu khoa học, học tập và công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua (qua so sánh, suy tôn trong cơ quan, đơn vị, trường học), gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Tham gia nhiệt tình các cuộc vận động và có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các cá nhân, đơn vị, cộng đồng cùng phát triển; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, ngành, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, trường học xem xét biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng. Chủ động tổ chức các hình thức giao lưu, gặp mặt điến hình tiên tiến hàng năm tại các đơn vị.

Việc đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện cùng với việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua hàng năm.

Các gương điển hình được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của đơn vị, của ngành hoặc được tôn vinh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc được đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc có thế được xem xét, đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng theo quy định.