Gia Lai 24h: UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước, phòng ngừa cháy, nổ

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước, phòng ngừa cháy, nổ.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-ubnd-tinh-gia-lai-chi-dao-thuc-hien-hieu-qua-cac-bien-phap-quan-ly-nha-nuoc-phong-ngua-chay-no-post279543.html