Gia Lai 24h: Bãi bỏ 2 quyết định, 1 chỉ thị của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Kể từ ngày 21-6, UBND tỉnh Gia Lai bãi bỏ 2 quyết định và 1 chỉ thị của UBND tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-bai-bo-2-quyet-dinh-1-chi-thi-cua-ubnd-tinh-thuoc-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-post281230.html