Gia đình văn hóa ở Thái Bình

    Gốc

    ND - Trong giai đoạn phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập, các địa phương trong tỉnh Thái Bình nhiều năm qua vẫn không quên giữ gìn nếp sống gia phong, kính già yêu trẻ, thương người như thể thương thân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106264&sub=127&top=39