GDP bình quân đầu người của VN sẽ bằng Malaysia trong 50 năm nữa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đấy là chưa kể sau đây 50 năm ngoài mức thu nhập GDP bình quân đầu người hai nước bằng nhau, mỗi người dân của Malaysia còn được thừa hưởng số tài sản tích lũy của 50 năm ấy gần gấp đôi số tài sản mà mỗi người dân Việt Nam được thừa hưởng cũng trong 50 năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114727