Gắn biển 13 công trình chào mừng ĐHCĐ ngành Bưu điện

Hướng tới ĐHCĐ Bưu điện VN lần thứ XIII (dự kiến 25-27.6.2008), CĐ ngành đã phát động thi đua chào mừng ĐH, trong đó có thi đua đăng ký và hoàn thành các công trình, sản phẩm. Kết quả đến nay đã có 37 công trình, sản phẩm của các đơn vị gửi về CĐBĐVN.