Gần 280 triệu USD cho Dự án Tài chính nông thôn III tại Việt Nam

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Khoản tín dụng nói trên và các văn bản liên quan vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết ngày 14-11 tại Hà Nội nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho nông dân Việt Nam...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.46636.qdnd