Gần 25.300 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn năm 2024 được Quốc hội quyết nghị và phân bổ chi tiết cho các Bộ, Cơ quan Trung ương và địa phương là 657.349 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương là và vốn ngân sách địa phương.

Đến nay, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã triển khai phân bổ là gần 664.49 tỷ đồng, đạt 101,09% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Tuy nhiên có 20/44 bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là gần 25.300 tỷ đồng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-25300-ty-dong-von-dau-tu-cong-chua-duoc-phan-bo-222796.htm