Gần 220 tỉ đầu tư dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ngày 10-9, ông Đinh Văn Thu – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3054 /QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung danh mục và điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam.

    Theo đó, tổng mức đầu tư sau khi bổ sung, điều chỉnh là 219,806 tỉ đồng. Trong đó vốn vay Quỹ OPEC 175,452 tỉ đồng; vốn đối ứng ngân sách tỉnh 30,450 tỉ đồng và vốn đối ứng ngân sách huyện 13,904 tỉ đồng. Giao cho Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên các huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Thanh Huyền

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=20528