G20: Hai Thành viên BKS đăng ký bán 118,095 quyền mua cp

Hai Thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Ngọc Thọ và ông Nguyễn Văn Hồng đăng ký bán tổng cộng 118,095 quyền mua cp của CTCP Đầu tư Dệt may G.Home (HNX: G20) trong khoảng thời gian từ 26/01 đến 17/02/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Thọ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,000 CP (tỷ lệ 1.04%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 100,000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 quyền
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50,000 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 100,000 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/01/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/02/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hồng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136,191 CP (tỷ lệ 1.42%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 136,191 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 68,095 quyền
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 68,096 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 136,191 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: không công bố.
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/01/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/02/2016./.