FPTS sẽ niêm yết trên HOSE trong quý IV/2016

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của FPTS đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 19%.

FPTS sẽ niêm yết trên HOSE trong quý IV/2016 - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 và kế hoạch hoạt động quý IV/2016.

Bên cạnh đó, HĐQT của FPTS cũng đã quyết định niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong quý IV/2016.

Được biết, quý III/2016, doanh thu hoạt động của FPTS đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu danh thu của FPTS kỳ này, mảng cho vay các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 33 tỷ đồng (giảm 1,2%), trong khi đó, doanh thu môi giới đạt hơn 22,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Doanh thu tư vấn và doanh thu lưu ký tăng lần lượt 28,8% và 37,5%, nhưng hai mảng này chiếm tỷ trọng thấp.

FPTS lãi sau thuế quý III/2016 hơn 31,48 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, FPTS đạt hơn 199,7 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 7,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 19%.

Hết quý III/2016, tài sản ngắn hạn của FPTS đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 10,27% so với số đầu năm, trong đó, các khoản cho vay đạt hơn 1.154 tỷ đồng, tăng gần 10% (cho vay ký quỹ là gần 1.100 tỷ đồng). Nợ phải trả ngắn hạn của công ty tăng từ 83 tỷ đồng lên thành 167 tỷ đồng.