FPTS hợp tác với Xi măng Xây dựng Quảng Ninh

Theo nội dung thỏa thuận, FPTS sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn cho Xi măng Xây dựng Quảng Ninh...