Formosa muốn đăng ký thêm ngành nghề luyện cốc

Formosa muốn thêm ngành nghề luyện cốc để có các sản phẩm: hắc ín, dầu cốc tinh chế, nhựa đường từ than đá, benzen...

Formosa muốn đăng ký thêm ngành nghề luyện cốc - Ảnh 1

Formosa muốn đăng ký thêm thêm ngành nghề luyện cốc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản phúc đáp Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Formosa.

Theo văn bản của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Theo đó, Công ty muốn bổ sung các sản phẩm có liên quan của quá trình luyện cốc như: dầu hắc ín, dầu cốc tinh chế, nhựa đường từ than đá, benzen, toluen, naphtalen, dầu rửa, dầu creozot.

Trong văn bản phúc đáp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trích dẫn Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và mục 48 Phụ lục 4, Luật Đầu tư năm 2014 về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

C.Sơn