Ford Mustang GT 2022 phiên bản California Special Edition

    Gốc

    Kể từ khi Mustang thế hệ đầu tiên xuất hiện trở lại vào năm 1965, California Edition đặc biệt đã là một phần của dòng xe này.

    Thế Đạt

    Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/video/ford-mustang-gt-2022-phien-ban-california-special-edition-9783.htm