EVN hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với mục tiêu tiếp tục xây dựng văn hóa an toàn lao động, tạo hiệu quả bền vững trong công tác an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/evn-huong-ung-thang-an-toan-ve-sinh-lao-dong-39051.htm