EIA và Telapak gán tội ngành gỗ Việt Nam

EIA và Telapak quy kết ngành chế biến gỗ Việt Nam phát triển nhanh là nhờ sử dụng gỗ lậu...