Ðề nghị hỗ trợ mỗi trạm y tế xã 1 máy siêu âm

  Báo Cần Thơ
  Gốc

  Cử tri quận Cái Răng đề nghị quan tâm ưu tiên thứ tự khám, chữa bệnh trước cho người từ 70 tuổi trở lên. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị hỗ trợ cho mỗi trạm y tế xã 1 máy siêu âm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

  - Trong thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo ngành y tế trong quá trình khám, chữa bệnh các đối tượng được ưu tiên khám trước, như: người từ 71 tuổi trở lên, bệnh nặng, trẻ em... Qua đó, nhiều bệnh viện đã thực hiện tốt các quy định này.

  Tiếp thu phản ánh cử tri, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế nhắc nhở và chấn chỉnh các bệnh viện, kể cả bệnh viện ngoài công lập quan tâm thực hiện ưu tiên cho các đối tượng nêu trên trong khám, chữa bệnh.

  - Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có 11 trạm y tế xã, thị trấn; trong đó, có 4 trạm y tế được trang bị máy siêu âm do thành phố cấp từ nguồn kinh phí vận động “Ði bộ hướng về y tế cơ sở”, gồm: xã Vĩnh Bình, thị trấn Thạnh An, xã Thạnh Lộc và xã Thạnh Lợi.

  Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành y tế phối hợp UBND huyện Vĩnh Thạnh cân đối các nguồn vốn, cũng như tranh thủ từ các nguồn vốn hợp pháp khác để trang bị cho các trạm y tế còn lại, với mục đích phục vụ tốt hơn việc bảo vệ và chăm sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-ho-tro-moi-tram-y-te-xa-1-may-sieu-am-a149066.html