Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hà Đông

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) quận Hà Đông.

Theo đó, đến năm 2020, đất nông nghiệp chiếm 10,42% (503ha); đất phi nông nghiệp chiếm 88,96% (4.299ha); đất phát triển hạ tầng 37,71% (1.621ha), còn lại 0,63% là dành quỹ đất chưa sử dụng. UBND TP giao quận Hà Đông tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt..