Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang

Từ nay đến quý III/2017, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang.

Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang - Ảnh 1

Ảnh: Tường Lâm

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, trong 2 tháng cuối năm 2016, EVNNPT sẽ chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói thầu số 7 “Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ cho ngăn xuất tuyến tại trạm 220kV Nha Trang”. Gói thầu số 10 của Dự án sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu trong tháng 2 và tháng 3/2017. Gói thầu số 13 “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” sẽ thực hiện lựa chọn nhà thầu trong tháng 7 và tháng 8/2017. Cả 3 gói thầu này đều áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang có tổng mức đầu tư gần 163 tỷ đồng. Dự án bao gồm 8 gói thầu, trong đó có 6 gói thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 gói thực hiện chỉ định thầu và 1 gói tự thực hiện.

Thanh Tú