Đường Vành đai 3 TPHCM bắt đầu thi công vào ngày 30-6-2023, hoàn thành ngày 30-6-2026

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM chia thành 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 3 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và TPHCM. Tổ chức thi công bắt đầu từ ngày 30-6-2023, hoàn thành vào ngày 30-6-2026.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM là 75.378 tỷ đồng

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM là 75.378 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP, triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM chia thành 8 dự án thành phần, thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 3 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và TPHCM, trong đó có 4 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư. Mỗi dự án là một dự án thu hồi đất trên địa bàn của 1 tỉnh mà không phải là dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai năm 2013.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư các dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo các dự án thành phần.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong 2 năm kể từ khi Nghị quyết số 57/2022/QH15 được Quốc hội thông qua. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nghị quyết cũng nêu cụ thể dự kiến tiến độ, kế hoạch triển khai. Theo đó, lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần bắt đầu từ ngày 5-8-2022, hoàn thành ngày 15-11-2022.

Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi cho từng dự án thành phần bắt đầu từ ngày 10-8-2022, hoàn thành ngày 30-11-2022.

Bàn giao hồ sơ và cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) cho địa phương bắt đầu từ ngày 10-8-2022, hoàn thành ngày 30-9-2022. Địa phương thực hiện công tác GPMB bắt đầu từ ngày 1-10-2022, hoàn thành ngày 30-3-2024.

Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán; lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát... và khởi công bắt đầu từ ngày 30-11-2022, hoàn thành ngày 30-6-2023.

Tổ chức thi công bắt đầu từ ngày 30-6-2023, hoàn thành ngày 30-6-2026.

Chính phủ cho phép UBND các tỉnh, thành: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, bao gồm: tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB của các dự án thành phần theo từng giai đoạn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB trên sẽ được cập nhật đảm bảo phù hợp dự án đầu tư được duyệt.

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương tổ chức rà soát, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm đủ cơ sở, căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện các công việc khác có liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chính phủ cho phép triển khai đồng thời thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến dự án; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu...

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//duong-vanh-dai-3-tphcm-bat-dau-thi-cong-vao-ngay-3062023-hoan-thanh-ngay-3062026-834989.html