Dưỡng da theo thời gian

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Da của mỗi người cũng có thời gian biểu cho việc hoạt động và nghỉ ngơi phải tuân thủ. Nếu thời gian dưỡng da khớp với thời gian hoạt động và nghỉ ngơi của da, thì có thể phát huy được tác dụng lớn nhất của nó.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=37504