Được khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa XK sau khi đã nộp cho cơ quan Hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hòa Bình (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Theo đó, tổ chức, cá nhân qua quá trình tự rà soát mà phát hiện sai sót tại báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa XK đã nộp cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán này.

Trong đó, tại chỉ tiêu ô ghi chú ghi rõ lý do đề nghị khai sửa đổi, bổ sung và nộp các chứng từ giải trình liên quan đến nội dung khai bổ sung qua hệ thống hoặc bằng giấy (1 bản chụp).

Chi cục hải quan quản lý khi tiếp nhận báo cáo quyết toán sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân thì tiến hành kiểm tra chứng từ giải trình với lý do đề nghị sửa đổi để phân tích, đánh giá rủi ro khi xây dựng kế hoạch kiểm tra báo cáo quyết toán đối với trường hợp quy định tại điểm b.1.4 khoản 5 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC (trường hợp kiểm tra báo cáo quyết toán trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân).

N.Linh